Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. resp. podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení. 

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o  Příspěvková organizace Mateřská škola  - Lojovická 557/12, 142 00 Praha - Libuš (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18)

1. Oficiální název organizace

 • Mateřská škola Lojovická, příspěvková organizace, Lojovická 557/12, 142 00 Praha - Libuš

2. Důvod a způsob založení

 • Zřizovatel: Městská část Praha - Libuš
 • Škola je zaregistrována v Rejstříku škol MŠMT s RED_IZO: 600036537
 • IČ: 60437928
 • webové stránky www.mslojovicka.cz
 • Zřizovací listina je uložena a k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.
 • Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitelka zastupuje organizaci samostatně. Pravomoc a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.

3. Organizační struktura

 • Organizační složky školy:
  • Organizace vykonává činnost mateřské školy. Hlavním cílem výuky je kvalitní a zodpovědná příprava dětí na vstup do základní školy.
  • Mateřská škola  - Lojovická 557/12, 142 00 Praha - Libuš
  • Školní jídelna –  Lojovická 557/12, 142 00 Praha - Libuš
 • Ředitelka:

4. Kontaktní spojení

4.1  Kontaktní poštovní adresa           

Příspěvková organizace Mateřská školka Lojovická
Lojovická 557/12, 142 00 Praha - Libuš                                                                                        

4.2.  Adresa pro osobní návštěvu 

Lojovická 557/12, 142 00 Praha - Libuš 

4.3   Úřední hodiny                               

Pro schůzku volejte na tel. číslo: 723 532 055

4.4   Telefonní čísla                              

 • MŠ Lojovická: 241 471 378

 • Ředitelka školy: 723 532 055

4.5   Adresa internetové stránky 

http://www.mslojovicka.cz/

4.6   Adresa e-podatelny   

Reditelka@mslojovicka.cz

4.7.   Další elektronické adresy 

datová schránka – ifabhaf

5. Bankovní spojení, číslo účtu

HLAVNÍ ÚČET ŠKOLY – 2000906389/0800

6. Identifikační číslo (IČ)

60437928

7. Dokumenty

7.1  Rejstřík škol:           

 • Datum zápisu do rejstříku škol:  1.1.2005     
 • Datum zahájení činnosti:  5.5.1980                

7.2  Dokumenty školy: 

 • Školní řád                

8. Daňové identifikační číslo (DIČ)

 • Škola není plátcem DPH

9. Žádat o informace lze

 • Osobně v kanceláři ředitelky školy
 • Telefonicky na 723 532 055
  • Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto
  • poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Formulář písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky
  • poštou
   •  na adresu Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha - Libuš
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Osobně v kanceláři  ředitelky školy
 • Telefonicky na čísle na 723 532 055
 • Elektronicky 
 • Poštou na adresu Mateřská školka Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha - Libuš

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • Osobním podáním 
  • v kanceláři školy Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha - Libuš
 • Poštou
 •  na adresu Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha - Libuš
 • Datovou schránkou: ifabhaf
 • Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným školním zařízením se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře

 • Nemáme

13. Popisy postupů, návodů pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde:

14. Předpisy

 • Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Příspěvková organizace Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha - Libuš jedná a rozhoduje.
  • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vydané právní předpisy - vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

 • Sazebník úhrad nebyl školou vydán

16. Licenční smlouvy

 • Nejsou

17. Výroční zprávy podle zákona 106/1999SB

Příspěvková organizace Mateřská škola  - Lojovická 557/12, 142 00 Praha - Libuš jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje  žadatelům informace na základě jejich žádosti.

© Copyright 2020 MŠ Lojovická, all rights reserved.

Vytvořil drualas.cz - Vdechněte také svému projektu život